Podmienky používania

Podmienky platné od 15.06.2013   Pojmy použité v texte znamenajú:

" Správca servisu " - Vlastník servisu
" Užívatel servisu " - fyzická alebo právnická osoba ktorá používa tento portál
" Servis " - servis k dispozícii na internetovej stránke vlastnetu.sk
" Cenník" - súbor cien za služby poskytované v portáli k dispozícii na stránke www.vlastnetu.sk


    Všeobecné podmienky:

1. Vlastník servisu je firma CONNECT
2. Správca servisu nie je nijako zapojený do rezervácie, nepríma žiadne platby spojené s rezerváciou alebo službami ktoré poskytujú majitelia objektov.
3. Správca servisu nie je zodpovedný za presné a spoľahlivé informácie a pravosť fotografií uverejnených na
stránkach užívatelov.
4. Správca servisu vyvinie všetko úsilie aby servis fungoval správne a bez problémov.Zároveň správca nezodpovedá za poruchy spôsobené tretiou osobou, poruchou, alebo nepovoleným narušením servisu užívateľmi alebo inými osobami.
5. Správca servisu si vyhradzuje právo na dočasné alebo úplné pozastavenie služby pre jeho zlepšenie alebo
údržbu, bez toho aby musel o tom dopredu informovať užívateľov.
6. Správca nezodpovedá za prípadnú krádež " účtov " spôsobenú osobami tretími, za sťahovanie fotografií zo servisu a používanie ich osobami tretími.Správca nemá možnosť zablokovať kopírovanie fotografií a dalších materiálou nachádzajúcich sa na stránkach servisu.
7. Správca nezodpovedá za stratu dát uložených v počítačových systémoch, spôsobenú pri zlihaní techniky , poruchou v sieti alebo za stratu spôsobenú osobou treťou.
8. Správca servisu si vyhradzuje právo na zavádzanie nových technológií.
9. Kopírovanie, rozmnožovanie a iné využitie v celom rozsahu alebo ich fragmentov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je zakázané bez písomného súhlasu správcu servisu.
10. Zakázané je používanie tohto servisu na iné účely,ako vyplýva z jeho charakteru. Ďalej je zakázané:
- činnosti ktoré možu spôsobiť škodu administrátorovi servisu, iným členom alebo niekomu inému;
- rozosielanie spamu a nevyžiadaných komerčných oznámení;
- dodávanie materiálov ktoré porušujú platné zákony, s regulami tohto servisu,a ktoré sú v rozpore z dobrými mravmi a morálnymi zásadami;
- prevádzkovanie všetkých druhou propagandy, hlavne politických a náboženských;
- dodávanie materiálov, ktoré sú nepravdivé alebo ktoré by mohli uviesť do omylu, vulgárne, ohováračské, hanlivé alebo podporujúce radikálne spoločenské pozície (rasovú diskrimináciu, etnickú, náboženskú, pohlavie, atd. );
- dodávanie erotického materiálu;
- dodávanie materiálov, ktoré nesúvisia s témou;
- dodávanie rovnakých alebo podobných materiálov ktoré sa už nachádzajú v servise;
- vystavovanie nepravdivých hodnotení zariadeniam, ktoré sú na tejto stránke;


    Registrácia-užívateľský účet:

1. Registrácia v tomto servise,prehliadanie materiálov a pridávanie hodnotenia je zadarmo.
2. Užívateľský účet nepoužívaný dlhšie ako 12 mesiacov od posledného prihlásenia môže byť zablokovaný bez predchádzajúceho upozornenia.
3. Ak užívateľ poruší pravidlá tohto servisu, jeho profil može byť zablokovaný bez udania dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia.
4. Je zrejmé, že úkony vykonané cez zalogovanú osobu pomocou užívateľského mena a hesla boli vykonané majitelom užívatelského účtu.
5. Správca servisu si vyhradzuje právo poskytnúť informácie týkajúce sa prihlasovacieho mena a hesla len ak to budú vyžadovať právne predpisy.Zároveň správca nie je zodpovedný za dôsledky spôsobené inou osobou neoprávnením prístupom do Vášho účtu.
6. Okrem toho správca nezodpovedá za stratu, zmenu alebo neoprávnenému použitiu údajov vložených užívateľom, ak by to bolo spôsobené poruchou alebo neoprávnením prístupom inou osobou.
7. Každý uživateľ servisu zodpovedá za spôsob používania servisu a jeho dôsledky.
8. Pre registráciu prosím vyplnte registračný formulár umiestnený na stránkach servisu ( označené polia sú povinné ).
9. Registrácia v servise, ukončená založením užívateľského účtu je zároveň súhlas s pravidlami používania tohto servisu.
10. Registráciou v servise dávate súhlas so spracovaním údajou na marketingové účely, informácie, štatistiky a publikácie v médiach ako je internet, noviny, rozhlas, televízia atď.
11. Užívateľ nesmie publikovať nepravdivé informácie, inák jeho účet bude zablokovaný ( po zistení nezrovnalostí ).
12. Registáciou dávate súhlas k zasielaniu informácií obchodného charakteru (týkajúce sa servisu, činností Administrátora a jeho obchodných partnerou) na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedol pri registrácií.
13. Registrovaný uživateľ môže hlasovať na konkrétne zariadenia o ktorých sa môže vyjadriť na základe vlastných skúseností.
14. V prípade pochybnosti o pravdivosti hodnotenia, správca servisu môže preskúmať pravdivosť hodnotenia, prípadne komentár odstrániť.
15. Každý registrovaný užívateť servisu môže dodať hodnotenie na každý objekt iba raz.
16. Hlas, ktorý sa výrazne líši od ostatných užívateľov (na jednom zariadení) môže byť overený, ak bude uznaný za nepravdivý, bude odstránený.
17. Správca servisu si vyhradzuje právo na publikovanie, overovanie a úpravy hodnotenia. Správca servisu nemá povinnosť zrušit odovzdaný hlas alebo komentár.


   Platba:

1.Užívatel servisu môže pridať objekt po zaregistrovaniu sa a po súhlase z podmienkami tohto servisu.
2.Ceny za služby nájdete v cenníku.
3.Aby uskutočniť platbu prihláste sa do svojho účtu a postupujte podľa pokynov.
4.Platba je možná iba bankovým prevodom na uvedené číslo účtu.
5.Za zakúpené služby peniaze nevraciame.
6.Majiteľ servisu si vyhradzuje právo na zmenu cien a to kedykoľvek. Užívatelia budú o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom zmeny dátumu na začiatku cenníka.


    Fotky:

Dodanie fotografií užívateľom servisu znamená že:
1, má autorské právo ( alebo vlastní príslušnú licenciu ), ktorá umožnuje zverejnovanie fotografií a ich sprístupnenie verejnosti;
2, fotografia a jej zverejnenie neporušuje práva iných osob;
3, na snímke je objekt, ktorý užívateľ opisuje;
4, užívateľ udeľuje súhlas na prezentáciu snímok v servise a ich využitie prostredníctvom médií a iných služieb na propagačné účely a to neodplatne;
5, súhlasí so zmenšením fotiek v prípade potreby o čom ho správca servisu nemusí informovať;
6 Užívateľ môže dodávať väčší počet fotografií, avšak nemôžu to byť fotografie podobné alebo rovnaké. Fotografie poslané užívateľom podliehajú schváleniu cez správcu servisu. Takéto schválenie nie je časovo obmedzené. Správca servisu nemusí schváliť pridané fotografie bez udania dôvodu a nemusí o tom informovať užívateľa.
7. Fotografie by mali byť vo formáte JPG a veľkosť by nemala prekročiť 2MB
8. Správca servisu nezodpovedá za neoprávnené použitie zverejnených fotografií inými osobami.


     Záverečné ustanovenia:

1. Majiteľ servisu si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok a to kedykoľvek. Užívatelia budú o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom zmeny dátumu na začiatku týchto podmienok.
2. Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky týkajúce sa služieb, napíšte nám na e-mailovú adresu info@vlastnetu.sk